Reddingsbrigade Rivierenland Tiel
Binnen de Reddingsbrigade Tiel heb je te maken met intimiteit. Bij veel activiteiten is er sprake van lichamelijk contact. Gedacht kan worden aan het bewegen binnen onze vereniging, het aanleren van oefeningen, stoeien, in kleine ruimten vertoeven en het douchen in gemeenschappelijke ruimten. Ook worden er gemakkelijk opmerkingen gemaakt over de prestaties of het uiterlijk van een ander.
Wij willen graag dat iedereen zich prettig voelt bij ons en op een fijne manier met elkaar omgaat. Daarom hebben we omgangsregels gemaakt voor een open, leuke en veilige sfeer.

Wij vinden afspraken over hoe wij met elkaar omgaan belangrijk, omdat iedereen zich prettig en veilig moet kunnen voelen. Dit kan alleen als je elkaar in je waarde laat en elkaar met respect behandelt. Dit betekent dat wij in onze vereniging geen enkele vorm van ongelijkwaardige behandeling accepteren.

Denk hierbij aan pesten, roddelen, machtsmisbruik, discriminatie of (seksueel) intimiderend gedrag of opmerkingen. Natuurlijk kunnen we niet alle zaken die kwetsend voor iemand kunnen zijn in regels verwoorden, dan zouden het er te veel worden. Maar de opgestelde regels maken heel duidelijk hoe we met elkaar om willen gaan binnen de sportvereniging en wat voor soort gedrag we niet willen.

Hieronder vind je de omgangsregels voor alle leden, leiding en bezoekers van de vereniging.
 • Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de sportvereniging.
 • Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
 • Ik val de ander niet lastig.
 • Ik berokken de ander geen schade.
 • Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
 • Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
 • Ik negeer de ander niet.
 • Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen. Ik praat MET de ander en niet OVER de ander.
 • Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee.
 • Ik kom niet ongewenst te dicht bij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
 • Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
 • Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
 • Als iemand mij hindert of lastigvalt dan vraag ik hem of haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.
 • Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij het bestuur.

Wat kun je als ouder doen?

Als ouder kun je een actieve rol vervullen bij het voorkómen en vroegtijdig signaleren van ongelijkwaardige behandeling of zelfs seksueel misbruik. Dat kan door met je kind te praten over zaken als lichamelijk contact, hoe ga je om met elkaar en het voelen en stellen van eigen grenzen opdat gebied. Daarnaast kun je door actief betrokken te zijn bij (sport) activiteiten van je kind een bijdrage leveren aan een veilig klimaat en de juiste omgangsvormen.

Signalen

Gedragsveranderingen bij je kind, zoals een duidelijke afname van het enthousiasme en plezier in activiteiten bij onze vereniging, kunnen een signaal zijn dat er iets aan de hand is. Het kan hierbij gaan om een tijdelijk 'dipje' in de gemoedstoestand, maar dit soort veranderingen kunnen ook duiden op vervelende ervaringen. Soms vertellen kinderen zelf dat er iets gebeurt dat ze niet prettig vinden. Andere kinderen geven weer signalen via lichamelijke klachten. Het is van belang dat je dergelijke signalen serieus neemt en in een gesprek met je kind onderzoekt wat er aan de hand is. Dat is natuurlijk óók onze verantwoordelijkheid, maar als ouders zie je zoiets waarschijnlijk het eerst.

Vragen, twijfels, klachten

Blijf niet zitten met vragen, twijfels of klachten. Als je bijvoorbeeld naar aanleiding van signalen in het gedrag van je kind vragen hebt waarop je geen antwoord weet, neem dan contact op met de leiding, het bestuur of onze vertrouwenscontactpersoon.

Heb je vermoedens dat je kind seksueel wordt misbruikt?
Meestal kan men deze zaken bespreken met een (aspirant) trainer of bestuurslid. Maar soms blijkt dit toch te moeilijk. Het kan bijvoorbeeld lastig zijn, als degene waarvan het gedrag als ongewenst wordt beschouwd, een ouder of leider is.

In zulke gevallen is het goed, dat men terecht kan bij een persoon, die buiten de leiding staat en die een geheimhoudingsplicht heeft. Reddingsbrigade Rivierenland Tiel heeft voor dergelijke gevallen een vertrouwenscontactpersoon, deze bekijkt samen met jou wat er mogelijk aan de hand kan zijn en welke stappen kunnen worden ondernomen.

Dit is mevrouw Conny van Bekkum, zij is te bereiken via e‑mailadres: vertrouwenscontactpersoon@rbtiel.nl