Reddingsbrigade Rivierenland Tiel
Reddingsbrigade Gelderland-Zuid Rivierenland Tiel hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens en welke maatregelen zijn genomen om te voldoen aan de wetgeving op het gebied van de privacyregels.
Reddingsbrigade Rivierenland Tiel houdt persoonsgegevens bij van leden, ouders van leden en van andere betrokkenen. Persoonsgegevens horen bij een persoon; voorbeelden zijn een telefoonnummer, adres, leeftijd. Reddingsbrigade Rivierenland Tiel heeft de gegevens nodig om de vereniging te kunnen besturen, om de administratie te kunnen voeren en om de betrokkenen van de nodige informatie te kunnen voorzien. Het opslaan, gebruiken, aanpassen en delen van gegevens heet "gegevensverwerking". Reddingsbrigade Rivierenland Tiel moet zich daarbij houden aan wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Reddingsbrigade Rivierenland Tiel moet zich houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat Reddingsbrigade Rivierenland Tiel en de mensen die namens Reddingsbrigade Rivierenland Tiel actief zijn:
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten over je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en je rechten respecteren;
 • Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • Verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens voldoet aan de geldende normen;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Als Reddingsbrigade Rivierenland Tiel zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door Reddingsbrigade Rivierenland Tiel verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:
 • Voor registratie als lid en hieraan gekoppelde verplichtingen zoals innen contributie;
 • Voor het aanmelden als lid bij de Nationale bond (Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen) via Sportlink;
 • Voor het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • Voor het meedoen aan activiteiten georganiseerd door Reddingsbrigade Rivierenland Tiel of een andere reddingsbrigade en/of gelieerde organisatie.

Grondslag voor deze persoonsgegevens zijn:

 • Het aangaan van een lidmaatschap met de vereniging en de Nationale bond;
 • Informeren van leden;
 • Organiseren en/of deelnemen aan activiteiten.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan de Reddingsbrigade Rivierenland Tiel de volgende persoonsgegevens van je vragen:
 • Voor- en achternaam
 • Voorletters
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Geslacht
 • Telefoon (vast en/of mobiel)
 • E-mailadres
 • Diploma's
 • Gegevens over voorkeuren
 • Gegevens over afspraken
 • Lidmaatschapsnummer

Jouw persoonsgegevens worden door Reddingsbrigade Rivierenland Tiel opgeslagen voor bovengenoemde verwerking gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Deze gegevens worden beheerd door de penningmeester en zijn alleen door het bestuur van de vereniging in te zien. Het bestuur kan indien nodig beslissen informatie te delen met leden en/of vrijwilligers voor het o.a. organiseren evenementen. Daarnaast zijn deze gegevens bekend bij de Nationale bond.

Op verzoek van ouders/voogd van jeugdleden dan wel vanuit Reddingsbrigade Rivierenland Tiel kunnen bijzondere omstandigheden van een (jeugd)lid worden vastgelegd, waar tijdens een training of evenement rekening mee gehouden dient te worden. Deze bijzonderheden worden niet vastgelegd in het ledenbestand van Reddingsbrigade Rivierenland Tiel.

Regels voor website en social media

Op social media (Facebook, Instagram, etc) en de website rbtiel.nl worden ter promotie van de Reddingsbrigade Rivierenland Tiel regelmatig foto's geplaatst. Indien personen zich herkennen op de foto en hier bezwaar tegen hebben kunnen zij dit kenbaar maken. Men kan een e-mail sturen naar penningmeester@rbtiel.nl met een gemotiveerd verzoek om deze te laten verwijderen. Wij zijn als vereniging niet verantwoordelijk voor geplaatst materiaal door derden.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie (Sportlink)
 • Het registeren als lid van de reddingsbrigade (Sportlink en Nationale bond)
 • Organiseren en/of deelnemen aan activiteiten

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. We zullen gegevens nooit zonder toestemming vooraf delen voor commerciële doeleinden.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Reddingsbrigade Rivierenland Tiel bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
 • Alle personen die namens Reddingsbrigade Rivierenland Tiel van jouw gegevens kennis kunnen nemen, moeten zich houden aan de wettelijke regels;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Daarnaast gebruiken we ook, daar waar mogelijk en ondersteund, two factor authentication (2FA) als extra beveiliging;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze bestuursleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Als iemand een kwetsbaarheid in onze systemen ontdekt, dan verzoeken we om die aan ons door te geven, zodat we de veiligheid en betrouwbaarheid van onze systemen kunnen verbeteren.

Rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegeven welke wij van jou ontvangen hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij je persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Vragen

Als je naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact op met één van de bestuursleden of stuur je vraag naar dagelijksbestuur@rbtiel.nl.